Tryggingar

UMSE og aðildarfélög eru með Slysa- og ábyrgðartryggingu íþróttamanna hjá Verði tryggingum hf.

Tryggingin er slysa og ábyrgðartrygging sem gildir eingöngu fyrir aðildarfélög UMSE og skráða félagsmenn í UMSE (félagsmenn aðildarfélaga).

Eftirfarandi upplýsingar eru birtar með fyrirvara um að þær séu samhljóða skilmálum vátryggingarinnar. Vinsamlegast kynnið ykkur skilmála á heimasíðu Varðar trygginga hf.

(Beinn tengill á skilmála vátryggingar)

Tryggingin tvíþætt, slysatrygging og almenna ábyrgðartrygging.

Slysatryggingin bætir, samkv. skilmálum bætur annarsvegar vegna andláts og hinsvegar vegna örorku:

2 . kafli. Íþróttaslysatrygging

Bótasvið

2.1 Vátryggingin greiðir bætur samkvæmt vátryggingaupphæðum í gr. 2.4, verði einhver hinna vátryggðu fyrir líkamleguslysi. Slys telst vera skyndilegur, utanaðkomandi atburður sem veldur áverka/tjóni á líkama vátryggðs og gerist án vilja hans. Þrátt fyrir þessa skilgreiningu teljast eftirtalin atvik vera innifalin í vátryggingunni.

a) Kviðslit sem verður við íþróttaiðkun og er tilkynnt félaginu án tafar.

b) Heilsutjón eða andlát við böð, sund, vegna sólstings eða annarra áhrifa ljóss, hitastigs eða veðurs. Þetta gildir einnig þótt að ekki sé um að ræða beinar afleiðingar slyss.

c) Allar tognanir, snúningar og slit sem orsakast á skyndilegan og óvæntan hátt.

d) Andlát sem að orsakast beint af líkamlegri örmögnum við virka þátttöku í keppni eða við æfingar. Bætur eru 50% af dánarbótum vátryggingarinnar

2.2 Vátryggingin bætir ekki slys sem verða vegna eftirtalinna atvika:

a) Slys sem verða í flugi, nema að sá sem tryggður er sé farþegi í áætlunar- eða leiguflugi á vegum aðila sem hefur tilskilinn leyfi hlutaðeigandi flugmálayfirvalda.

b) Slys sem verða í fallhlífarstökki, teygjustökki, drekaflugi og svifflugi.

c) Slys sem verða við ástundun akstursíþróttar, hvort sem er við æfingar eða keppni.

d) Slys er sá sem vátryggður er verður fyrir í handalögmáli, við þátttöku í refsiverðum verknaði, undir áhrifum deyfi- og/eða eiturlyfja eða í ölæði, nema sannað sé að ekkert orsakasamband hafi verið milli þess ástands vátryggðs og slyssins.

e) Slys sem verða vegna lækningameðferðar, skurðaðgerðar eða lyfjanotkunar, nema það sé að læknisráði vegna bótaskylds slyss.

f) Slys sem orsakast af matareitrun, drykkjareitrun, hvers kyns smiti eða neyslu

g) Slys sem orsakast af ásetningi hins vátryggða.

2.3 Vátryggingin bætir ekki slys, sem beint eða óbeint orsakast af blindu, mikilli nær- eða fjarsýni, sjóndepru, heyrnardeyfð, lömun, bæklun, flogaveiki, slagi, sykursýki, eða öðrum alvarlegum sjúkdómum og/eða sjúkdómseinkennum.

Bætur vegna slyss

2.4 Slysabætur vátryggingarinnar eru:

i. Vegna andláts kr. 400.000

ii. Vegna örorku kr. 4.000.000 sem grunnupphæð en kr. 12.000.000 fyrir 75% örorku eða meira.

a) Valdi slys þeim, sem vátryggður er, varanlegu líkamstjóni innan þriggja ára frá því að slysið varð, greiðastörorkubætur á grundvelli þeirrar grunnupphæðar örorkubóta, sem var í gildi á slysdegi. Örorku skal meta í hundraðshlutum. Meta skal skerðingu á líkamlegri færni, án tillits til starfs, sérstakra hæfileika eða þjóðfélagsstöðu hins slasaða. Örorka getur aldrei talist meir en 100%. Engar örorkubætur greiðast sé örorka undir 20% Örorkubætur greiðast í hlutfalli við grunnupphæð örorkubóta, þó þannig að hvert örorkustig frá 26- 50% verkar tvöfalt og hvert örorkustig frá 51-74% verkar þrefalt. Við 75% örorku eða hærri eru greiddar fullar örorkubætur kr. 12.000.000

b) Missir eða bæklun á útlim eða líffæri, sem var ónothæft fyrir slysið, gefur ekki rétt til örorkubóta. Vegna missis eða bæklunar á útlim eða líffæri, sem áður var bæklað, skal meta örorku með hliðsjón af bækluninni fyrir slysið.

c) Örorkan ákveðst í fyrsta lagi einu ári eftir slysið með hliðsjón af ástandi slasaða þá. Telji slasaði eða félagið, að örorkan geti breyst, getur hvor aðili um sig krafist þess, að endanlegu örorkumati verði frestað, en þó ekki lengur en í þrjú ár frá slysdegi. Fyrirframgreiðsla örorkubóta, áður en endanlegt örorkumat liggur fyrir, er að hámarki upphæð sem samsvarar dánarbótum.

d) Ef gera megi ráð fyrir, að ástand hins slasaða kunni að breytast skal undantekningarlaust framkvæma örorkumat í síðasta lagi þremur árum eftir slysið. Í þessu tilfelli ber að ákveða örorkuna eins og gera má ráð fyrir, að hún verði endanleg. Ef líkur eru til að ástand hins slasaða megi bæta með læknismeðferð eða þjálfun, og hann veigrar sér við án gildra ástæðna að gangast undir slíka meðferð, ber samt sem áður við ákvörðun örorkubóta að taka tillit til hugsanlegs bata, sem slík meðferð kynni að hafa í för með sér.

e) Slys sem einungis valda lýti, eru ekki bótaskyld.

f) Valdi slys dauða þess sem vátryggður er innan árs frá slysdegi greiðist vátryggingafjárhæð sem í gildi var á slysdegi að frádregnum bótum fyrir varanlega örorku sem félagið kann að hafa greitt vegna sama slyss. Dánarbætur greiðast því aðeins að slysið sé bein og eina orsök þess að vátryggður deyr.

Örorkutafla

2.5 Valdi bótaskylt slys þeim, sem vátryggður, varanlegu líkamstjóni innan þriggja ára frá því að slysið varð, greiðast örorkubætur á grundvelli þeirrar upphæðar sem í gildi var á slysdegi. Örorka er metin í hundraðshlutum með hliðsjón af örorkutöflu þessarar greinar. Að þessari töflu slepptri skal miða við töflur Örorkunefndar um miskastig sem í gildi er á þeim tíma sem að örorkumat fer fram. Sé áverka ekki getið í hvorugri töflunni skal meta örorkuna með hliðsjón af báðum örorkutöflunum. Meta skal skerðingu á líkamlegri færni, án tillits til starfs, sérstakra hæfileika eða þjóðfélagsstöðu hins slasaða.

Missir líkamshluta Varanleg örorka

Handleggur við axlarlið 70%

Handleggur ofar en olnbogi 65%

Handleggur fyrir neðan olnboga 60%

Hönd við úlnlið 55%

Þumalfingur 20%

Vísifingur 10%

Aðrir fingur 5%

Fótleggur ofan við miðjan lærvöðva 70%

Fótleggur að miðjum lærvöðva 60%

Fótleggur undir hné 50%

Fótleggur að miðjum kálfa 45%

Fótleggur við ökla 40%

Stóratá 5%

Aðrar tær 2%

Eitt auga 50%

Bæði augu 100%

Heyrn á einu eyra 30%

Heyrn á báðum eyrum 100%

Lyktarskyn 10%

Bragðskyn 5%

2.6 Tilkynna skal slys þegar í stað á þar til gerðum eyðublöðum félagsins, ef unnt er, en annars á annan hátt til bráðabirgða.

2.7 Látist sá sem vátryggður er, af slysförum, skal tilkynna félaginu það eins fljótt og auðið er.

2.8 Þegar slys ber að höndum er félaginu heimilt að láta trúnaðarlækni sinn skoða þann sem vátryggður er, svo og afla sér upplýsinga um fyrra heilsufar hans. Þegar læknishjálp lýkur eða þegar unnt er að dæma um afleiðingar slyssins skal senda félaginu læknisvottorð og bótakröfu.

3 .kafli. Frjáls ábyrgðartrygging

Bótasvið

3.1 Félagið vátryggir gegn þeirri skaðabótaskyldu er fellur á vátryggingartaka eða einhvern hinna vátryggðu aðíslenskum lögum sem einstaklinga eða lögpersónur, enda sé skaðabótaskyldan bein afleiðing af tjóni á mönnum eða munum (þar með taldar fasteignir og dýr) og ekki víðtækari en venjuleg skaðabótaskylda utan samninga.

3.2 Félagið vátryggir gegn þeirri skaðabótaskyldu er fellur á vátryggingartaka samkvæmt íslenskum lögum sem eiganda húseignar eða húseignarhluta. Vátryggingin nær aðeins til tjóns, sem verður vegna húseignarinnar eða eignarhluta vátryggingartaka eða vegna sameiginlegrar ábyrgðar hans með öðrum eigendum hússins og þá í réttu hlutfalli viðeignarhluta hans, enda sé skaðabótaskyldan bein afleiðing af tjóni á mönnum eða munum (þar með taldar fasteignirog dýr) og ekki víðtækari en venjuleg skaðabótaskylda utan samninga.

3.3 Félagið vátryggir gegn þeirri skaðabótaskyldu er fellur á vátryggingartaka samkvæmt íslenskum lögum sem leigutaka eða afnotahafa hvers kyns mannvirkja eða lóða sem þjóna venjulegum rekstri vátryggingartaka, enda sé skaðabótaskyldan bein afleiðing af tjóni á mönnum eða munum (þar með taldar fasteignir og dýr) og ekki víðtækari en venjuleg skaðabótaskylda utan samninga. Til mannvirkja teljast hvers kyns byggingar, sundlaugar, íþróttavellir og áhorfendastúkur.

3.4 Við breytingar á áhættu vegna verklegra framkvæmda, viðhalds eða endurbóta á mannvirkjum eða lóðum, þar sem kostnaður fer fram úr kr. 15.000.000.-, skal vátryggingartaki gera félaginu aðvart og greiða viðbótariðgjald til þess að sú heildaráhætta sé innifalin í þessari vátryggingu. Sé kostnaður við þessar framkvæmdir áætlaðar undir kr. 15.000.000.- er sú áhættuaukning innifalin í þessari vátryggingu.

3.5 Ef bótakrafa kemur fram á hendur vátryggðum á því sviði, sem vátryggingin nær til, á félagið rétt á að annast uppgjör og málsvörn ef til hennar kemur. Yfirlýsingar vátryggðs um bótaskyldu sína binda ekki félagið og ber vátryggður ábyrgð á slíkum yfirlýsingum sjálfur. Félagið greiðir kostnað við málsvörn enda þótt samanlagður kostnaður tjónsbóta og málskostnaðar nemi hærri upphæð en vátryggingarfjárhæðinni. Þessi kostnaður getur þó ekki farið framyfir 25% af vátryggingarfjárhæð

3.6 Vátryggingin bætir eftirfarandi gagnkvæmar kröfur milli hinna vátryggðu;

a) félagsmanns vátryggingartaka á hendur vátryggingartaka

b) félagsmanns vátryggingartaka á hendur stjórnanda, starfsmanni eða aðstoðarmanni vátryggingartaka og öfugt

c) félagsmanni vátryggingartaka á hendur öðrum félagsmanni vátryggingartaka svo fremi sem almennar réttarreglur um áhættutöku eða samþykki eigi ekki við

d) allar aðrar kröfur sem hinir vátryggðu hafa uppi sín á milli eru fyrir utan bótasvið þessarar ábyrgðartryggingar.

3.7 Ábyrgðartryggingin gildir um allan heim. Bætur vegna atvika sem eiga sér stað í Bandaríkjum Norður-Ameríku, Kanada og Mexíkó takmarkast við málskostnað, kostnað við að koma í veg fyrir eða takmarka tjón og bætur vegna þeirra beinu hagsmuna sem hafa orðið fyrir tjóni. Í engum tilfellum bætir þessi ábyrgðartrygging kröfur sem bera með sér einkenni sektar eða refsingar (punititive damages).

3.8 Ef að vátryggingartaki heldur íþróttamót með ótryggðum aðilum þá gilda eftirfarandi ákvæði;

a) bótaábyrgð félagsins takmarkast við þáttökuhlutfall vátryggingartaka í mótinu. Ekki skiptir máli í hvaða félagi persónur eða hlutir tilheyra, sem tjóninu valda

b) ábyrgðartryggingin gildir ekki um innbyrðis kröfur aðila að slíku íþróttamóti

c) ábyrgðartryggingin nær ekki til muna sem að aðilar að slíku íþróttamóti hafa lagt til mótsins eða útvegað.

Undantekningar frá bótaábyrgð félagsins

3.9 Ábyrgðartrygging þessi gildir ekki:

a) vegna notkunar áhorfendapalla sem ekki hafa verið teknir út og samþykktir af viðeigandi yfirvöldum;

b) vegna notkunar vélknúins ökutækis s.s. bifreiðar, skips, báta eða loftfara. Þó ber félagið ábyrgð vegna vinnuvéla sem ekki eru skráningarskyld og komast ekki yfir 20 km. hraða á klukkustund;

c) taki önnur vátrygging yfir tjónið svo sem brunatrygging fasteigna, lausafjártrygging eða önnur ábyrgðartrygging;

d) vegna muna sem að vátryggður hefur að láni, í geymslu eða eru af öðrum ástæðum í vörslu hans. Um vörslur eða afnot á fasteignum gilda ákvæði gr.3.3.

e) vegna dýrahalds eða dýragæslu. Slíka áhættu er hægt að vátryggja sérstaklega.

f) vegna sekta, málskostnaðar eða annarra útgjalda í sambandi við refsimál;

g) vegna tjóns sem verður sökum mengunar lofts, jarðar, gróðurs, sjávar eða vatns. Félagið bætir þó þess háttar tjón, ef það verður rakið til eins, skyndilegs, og óvænts atburðar.

h) vegna tjóns sem orsakast af langvarandi raka eða vatnsleka;

i) verði tjón af völdum ásetnings vátryggðs;

j) vegna tjóna sem rekja má til blysa, flugelda eða annarra sprengiefna.

3.10 Vátryggingafjárhæð ábyrgðartryggingarinnar vegna líkams- eða munatjóns er 80.000.000 kr. árlega. Vátryggður ber 10.000 kr. í sjálfsábyrgð í hverju tjóni.

Nánar um Slysa- og ábyrgðartryggingu íþróttamanna hjá Verði tryggingum hf.

Beinn tengill á skilmála vátryggingar